Zonneweide Voordaan

  1. Zonneweide Voordaan

BENG! ontwikkelt met BHM Solar een zonneveld langs de A27 in Groenekan, in nauwe samenspraak met bewoners en lokale organisaties. Je leest hier het verloop in het kort. Uitgebreide informatie vind je op projectwebsite www.zonneweidevoordaan.nl

Mei 2024 – Mogelijk vertraging door beroep

 Eind maart wees de rechtbank de ingediende bezwaren van enkele omwonenden tegen de vergunning van Zonneweide Voordaan af. Als initiatiefnemers zijn we ook daarna met deze bewoners in gesprek gebleven. Maar hoewel zij ook ruimte zien om tot een schikking te komen, tekenden zij begin mei beroep aan tegen de uitspraak. Een uitspraak van de Raad van State neemt waarschijnlijk een jaar. Daarmee zou het project ook een jaar vertraging oplopen.

Ondertussen blijven we ons inzetten voor een schikking met deze omwonenden. Omdat we menen dat niemand baat heeft bij een vertraging.

De ontwikkeling van de Zonneweide komt vooralsnog niet in gevaar. Het eerdere vonnis van de rechtbank was zeer duidelijk en eenduidig en de kans dat de Raad van State daar anders over denkt zien we als nihil.

Maart 2024 – bezwaar tegen vergunning ongegrond verklaard

Op 22 maart deed de rechtbank uitspraak over het bezwaar van enkele omwonenden tegen de vergunning die gemeente De Bilt heeft afgegeven. De rechters achtten het bezwaar ongegrond. Omdat er nog beroep bij de Raad van State mogelijk is tegen deze uitspraak, staat de verdere planning van Zonneweide Voordaan nog niet vast. BENG! opnieuw in overleg met deze omwonenden om te proberen een oplossing te vinden. Zo willen we ook vertraging voorkomen. Lees hier de uitspraak van de rechters en het bericht van RTV Utrecht hierover.

December 2023 – mooi resultaat inschrijvingen op obligaties

BENG! schreef half november leningen uit onder haar leden voor een deel van de kosten in de ontwikkelfase van Zonneweide Voordaan. Inschrijven kon tot 6 december, voor 400 obligaties voor een totaalbedrag van € 200.000,- We zijn blij met de reacties, de steun en het resultaat! Ruim 100 leden schreven zich in voor samen 506 obligaties. De op dit moment nodige 400 obligaties zijn ‘verdeeld’ over de inschrijvers. Als de bouw van het zonneveld start, wordt de lening plus rente en risicopremie terugbetaald. In 2024 volgt waarschijnlijk een nieuwe uitgifte van obligaties.

6 december 2023 – Inschrijving obligaties Zonneweide Voordaan_A gesloten

Op woensdag 6 december om 24:00 is de inschrijving voor de obligates van Zonneweide Voordaan_A gesloten. We zijn zeer verheugd dat we ons doel van 400 inschrijvingen ruim hebben gehaald. De komende dagen zullen we de obligaties volgens vooropgezet plan eerlijk gaan verdelen.

Mocht je de inschrijving hebben gemist, vrij zeker komt er in 2024 nog een uitgifte van vergelijkbare obligaties. Heb je belangstelling, vul dan onderstaand formulier in en we houden je op de hoogte van nieuwe inschrijvingen.

Belangstellingsformulier Zonneweide Voordaan

2 + 8 =

November 2023 – Aanbieding obligaties Zonneweide Voordaan_A – 15 November – 6 december 2023

50% lokaal eigendom van Zonneweide Voordaan, dat is het uitgangspunt van BENG! en zo ligt het vast in de samenwerking met BHM Solar. Dat betekent ook dat we samen als leden van onze coöperatie de helft van de nodige investeringen bijeenbrengen om het zonneveld te realiseren. Voor de kosten van de ontwikkelingsfase schrijft BENG! nu leningen uit: obligaties van EUR 500,- per stuk. Deze leningen met rente en een risicopremie lopen tot aan de start van de bouw van het zonneveld.

Lees goed de informatiedocumentatie en doe mee! Voor Zonneweide Voordaan, voor een duurzaam Groenekan, met eigen duurzame stroom.

Oktober 2023 – hoe financier je een zonneveld?

Hoe financier je een zonneveld en hoe organiseert BENG! dat voor Zonneweide Voordaan. In dit artikel geven we antwoord op vragen die we hierover kregen.

September 2023 – aanvraag rijkssubsidie
Op 5 september is de aanvraag voor rijkssubsidie ingediend worden die nodig is om de zonneweide financieel rond te krijgen. Verder hebben BENG! en BHM Solar de vennootschap Zonneweide Voordaan BV opgericht. Daarmee staat ook de 50% lokale eigendom van de zonneweide op schrift en is gewaarborgd. 

Augustus 2023 – intentieverklaringen van leden

Met de afgegeven gemeentevergunning kan nu rijkssubsidie voor het zonneproject aangevraagd. Het rijk vraagt daarvoor aannemelijk te maken dat BENG! de financiele investering kan opbrengen. Alle leden van BENG! en andere geinteresseerden kregen daarom een mailverzoek hun intentie door te geven om financieel deel te nemen. Lees hier het mailverzoek. Dit betreft de bouwfase, nu voorzien voor eind 2024/begin 2025. Binnen enkele weken kwamen er 200 positieve reacties, voor een bedrag van ruim 650.000 euro. 

Mei-juni 2023 – vergunning gemeente De Bilt
Op 23 mei heeft gemeente De Bilt een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van Zonneweide Voordaan. Op 6 juni is deze vergunning openbaar gemaakt. Binnen zes weken na 6 juni kunnen eventueel bezwaren worden ingediend. Van provincie Utrecht wordt binnenkort een beslissing verwacht voor ontheffing in het kader van de wet Natuurbeheer, in verband met dassen in de omgeving. De vergunning van gemeente De Bilt beschrijft de landschappelijke inpassing, de bouwnormen en de milieu-eisen waaraan het plan voldoet. Het document is op 6 juni gepubliceerd op de website www.overheid.nl en is ook – op afspraak- in te zien bij het informatiecentrum van het gemeentehuis. Lees ook ons nieuwsbericht hierover.

April 2023 – verklaring van geen bedenkingen
Op 25 april steunde de gemeenteraad De Bilt vrijwel unaniem het plan voor Zonneweide Voordaan door een verklaring van geen bedenkingen aan te nemen. Initiatiefnemers BHM Solar en lokale energiecoöperatie BENG! kunnen door met de verdere ontwikkeling van het zonneveld in Groenekan langs de A27. Daarvoor wordt ook SDE++ rijkssubsidie aangevraagd. Doel is midden 2024 te starten met de bouw. Lees ook ons nieuwsbericht hierover.

Februari 2023 – zonneveldenbeleid gemeente
De gemeenteraad van De Bilt heeft op 23 februari nieuwe beleid vastgesteld voor de aanvragen en realisatie van zonnevelden. Er is ruimte voor ongeveer 60 ha. Het betrekken en zeggenschap van bewoners en minimaal 50% lokaal eigendom zijn eisen voor een vergunning. Lees hier het nieuwsbericht.

December 2022 – akkoord ontwerpverklaring geen bedenkingen
De gemeenteraad De Bilt heeft in de vergadering van 22 december 2022 akkoord gegeven op een ontwerpverklaring over Zonneweide Voordaan in Groenekan. Deze zogenoemde ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ werd aangenomen met 23 stemmen voor en 2 tegen. Daarmee kan de verdere procedure voor het verlenen van een vergunning doorlopen worden. Verschillende raadsleden spraken hun waardering uit voor het participatietraject dat BENG! en BHM Solar voor en met inwoners organiseerde. Lees meer onder Nieuws.

Juni 2022 – artikel AD
Een zonnepark van 20 hectare met 35.000 panelen langs de snelweg A27 is in staat om straks alle huishoudens van Groenekan te voorzien van energie. De Biltse lokale energiecoöperatie BENG! en BHM Solar hebben een vergunning aangevraagd voor Zonneweide Voordaan en als alles volgens plan verloopt, kan de aanleg in 2024 starten. Heeft dit zonnepark wel de wind mee, of breekt in Groenekan dezelfde volksopstand uit als een jaar eerder in Maartensdijk? (….) ‘ Zo begint een uitgebreid artikel in het AD van 9 juni 2022. Lees het hier

Mei 2022 – aanvraag vergunning
Na een jaar van intensief overleg met bewoners en organisaties in Groenekan is er vertrouwen voor een belangrijke volgende stap: op 30 mei 2022 is de aanvraag voor een vergunning ingediend bij gemeente De Bilt. Lees meer hierover in dit bericht

Voor een succesvolle participatie is goed luisteren belangrijk, wij hadden grote oren” – Lees het interview van Energie van Utrecht met Bouwe Taverne, projectleider voor BENG! van Zonneweide Voordaan. 24 mei 2022

Oktober 2021 – start initiatief en participatietraject bewoners en organisaties Groenekan
Het doel van BENG! is een energieneutraal De Bilt, er doet zich een geweldige kans voor om daarin een flinke stap te zetten. In Groenekan komt namelijk een gunstige locatie beschikbaar voor een zonneveld op grasland tussen de A27, Lindelaan en sportvelden Voordaan. De eigenaars van dit perceel zoeken een toekomst voor hun kavel, nu zij zelf de bedrijfsactiviteiten willen afbouwen. Logischerwijs zijn de alternatieven bekeken en een haalbare optie is een zonneweide met, indien gewenst, ook enkele andere functies.

Groenekan energieneutraal?

2021 – Met de Utrechtse ontwikkelaar BHM Solar deed BENG! een eerste oriëntatie die goed uitviel.  Het stuk land ligt gunstig, biedt ruimte genoeg voor zonnepanelen, maar ook voor allerlei te bedenken combinatiefuncties voor recreatie, biodiversiteit en bijvoorbeeld educatie. Na 25 of 30 jaar zou een aantrekkelijk natuurgebied kunnen overblijven. Met dit initiatief zou Groenekan energieneutraal kunnen worden. Als eerste kern in De Bilt, als een van de eerste dorpen in Nederland. Maar heeft Groenekan die ambitie?

Draagvlak is voorwaarde

Zowel BHM als BENG! zien voldoende steun en animo in Groenekan als een absolute voorwaarde om verder te gaan. Want het uitgangspunt is: de inwoners bedenken en kiezen een ontwerp, worden mede-eigenaar en profiteren. We gaan hen dan ook nu informeren over het initiatief, onder de naam Zonneweide Voordaan, en vooral ook luisteren. De afgelopen weken zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met een eerste kring van omwonenden en buren van de locatie.

Maandag 25 oktober 2021 is er een inwonersavond voor alle inwoners van Groenekan. BENG! en BHM Solar gaan graag met iedereen in gesprek.
Laat uw stem horen en praat mee over deze kans voor een energieneutraal Groenekan.
De avond wordt gehouden in Dorpshuis De Groene Daan. Alle inwoners zijn welkom vanaf 19:30 uur.

Meer informatie en/of meedoen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via info@bengdebilt.nl. Ook menskracht is welkom bij dit bijzondere initiatief. Wil je gesprekken met bewoners voeren, flyers verspreiden, avonden mee-organiseren, meedenken of anders bijdragen? We horen het graag.