Windenergie in De Bilt – wat denken we ervan

  1. Nieuws
  2. Windenergie in De Bilt – wat denken we ervan

Met enige regelmaat krijgt BENG! de vraag zich uit te spreken over de wenselijkheid van windturbines in onze gemeente. Het bestuur deelt daarom in dit bericht zijn gedachten hierover.   

Voor BENG! staat het doel van onze coöperatie voorop: het door, voor en met de Biltse gemeenschap realiseren van de energietransitie in onze gemeente. Op weg naar een energieneutraal De Bilt dat duurzaam opwekt wat ze verbruikt. Zo willen we onze leefomgeving beschermen die, net als elders, de gevolgen van klimaatverandering ondergaat. Past windenergie bij dit doel, is het nodig, past het in ons landschap, gaan we ervoor aan de slag? Dat zijn vragen die BENG! zich natuurlijk ook zelf stelt. Het antwoord is genuanceerd.   

Verandering
Het is een feit dat ons landschap voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Uitdijende dorpen en steden, de opkomst van grootschalige landbouw, snelwegen, hoogspanningsleidingen: allemaal zijn ze door de tijd heen opgenomen in ons landschap. En allemaal zorgen ze voor een manier van leven die we daarna als een gegeven beschouwen. De energietransitie is in onze ogen één van die veranderingen die invloed hebben op ons landschap. Dat landschap is dus nooit een gegeven voor eeuwig.

Veranderingen zijn ook nódig, als we een fijn en gezond leven willen houden. Zo betekent ‘van het aardgas af’ dat we nog meer zullen moeten besparen en de benodigde warmte anders moeten verkrijgen. En duurzame stroom houdt in dat er andere bronnen benut moeten worden. Niet alles kan en hoeft in onze eigen gemeente zelf, maar zeker voor een deel omdat de mogelijkheden om stroom en warmte van elders te halen beperkt zijn.

Samen beste oplossing zoeken
Duidelijk is ook dat iedere verandering emoties oproept: angst, hoop. Met name de onrust kan belastend zijn voor veel betrokkenen. Het levert stress op. BENG! is zich hiervan bewust en wil doen wat in haar macht ligt om polarisatie te voorkomen. We blijven daarvoor steeds in dialoog en willen gezamenlijk zoeken naar de meest gunstige oplossingen.

Mogelijkheden
De omvang van de energietransitie in De Bilt is zodanig dat we niet zonder zonneparken kunnen. En ook windturbines zijn wellicht nodig. Zonder windenergie zullen meer zonneparken nodig zijn: één windturbine staat gelijk aan 10-15 ha zonnepark. Duidelijk is ook: zowel wind- als zonne-energie hebben invloed op ons landschap. Dat is echter niet per se voor eeuwig. Zonnevelden kunnen na circa 30 jaar opgeruimd; dan zijn er misschien ook andere nu nog onbekende bronnen als alternatief.

 

Focus op actualiteit
BENG! is een beweging van meer dan 500 leden: inwoners van De Bilt uit alle kernen van onze gemeente die zich inzetten voor de energietransitie. We bestaan dit jaar 10 jaar en vieren dat met een symposium in november. Voorafgaand hebben we in alle kernen gesprekken gevoerd om te horen wat er speelt en leeft en om na te gaan hoe we bewonersinitiatieven kunnen ondersteunen. Daar ligt de komende periode onze primaire aandacht.

We pakken actuele problemen aan zoals energiebesparing en energiearmoede. En we willen reële opwekmogelijkheden verwezenlijken zoals zonnedaken, zonnevelden en warmtewinning. Zodra de politiek nieuwe piketpalen plaatst, kiezen we daarbij onze rol. Zoals recent de warmtetransitievisie van gemeente De Bilt die richting en volgorde geeft aan de ‘van het aardgas af’-beweging die nu echt op gang begint te komen.

En wat nu met windenergie?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er mogelijkheden zijn voor de plaatsing van windturbines in De Bilt. Dat wordt onderzocht, ook in het kader van (wellicht op te lossen) beperkingen zoals aanvliegroutes van vliegtuigen, rust- en foerageergebieden voor ganzen of open ruimte voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tot die tijd neemt BENG! geen standpunt in over exacte locaties. We werken ook niet aan de voorbereiding van dergelijke locaties. Dat zou energieverspilling zijn omdat eerst dat onderzoek afgerond moet zijn. Maar de vraag van straks wordt een keuze tussen twee: ook turbines of meer zonneparken?

Het bestuur van BENG!

Gerelateerd nieuws

500ste Energiescan uitgevoerd

500ste Energiescan uitgevoerd

Afgelopen januari heeft Peter van Dijk, één van onze energie-ambassadeurs, de 500ste energiescan...