Raad spreekt zich uit over Zonneweide Voordaan

  1. Nieuws
  2. Raad spreekt zich uit over Zonneweide Voordaan

Op 8 december vond de vergadering plaats van de Commissie Openbare Ruimte van onze gemeente. Op de agenda stonden twee belangrijke thema’s voor de energietransitie in gemeente De Bilt, namelijk de Warmtevisie van de gemeente en het initiatief van BENG! en BHM Solar om een zonneweide tot stand te brengen bij Groenekan. Over de warmte visie later meer. Nu eerst een beknopte update over agendapunt 5: het vaststellen ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonneweide Voordaan’. Via de videolink, bijgevoegd onder dit bericht, kunt u het nog eens helemaal nakijken.

De raad wordt voorgesteld te besluiten over het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van de ruimtelijke regels om Zonneweide Voordaan te realiseren, met een maximale instandhoudingstermijn van 30 jaar. Ook wordt de raad gevraagd de bevoegdheid tot het afgeven van deze definitieve verklaring van geen bedenkingen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. De raad is verheugd dat mensen komen inspreken om hun standpunten toe te lichten, waaronder: Bouwe Taverne, (bestuurslid opwekprojecten BENG! De Bilt en initiatiefnemer) – Lees hier zijn bijdrage – en Maarten de Vlugt (BHM Solar, mede initiatiefnemer).

Wethouder Hagedoorn heeft t.a.v. dit agendapunt toegezegd dat het college, gehoord de beraadslaging in de commissie, de beslissing van het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad overlaat a) indien er zienswijzen worden ingediend en b) indien de raad wil beslissen over de definitieve verklaring van geen bedenkingen n.a.v. de te verstrekken geheime realisatieovereenkomst. Verder ontvangt de raad de geactualiseerde tekening. Ook zegt hij toe dat de raad de realisatieovereenkomst onder geheimhouding in kan zien, voorafgaand aan het vaststellen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen door de raad.

De commissie adviseert het raadsvoorstel als discussiestuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 december 2022. Bespreekpunt is namelijk nog het gewijzigde conceptbesluit.

Veel gedaan, veel besproken en een positieve grondhouding

De Raad heeft veel waardering voor de manier waarop de initiatiefnemers de lokale gemeenschap hebben betrokken bij de plannen en het feit dat de oorspronkelijke plannen daardoor sterk zijn aangepast aan de wensen van omwonenden en lokale verenigingen. In het zogeheten Participatierapport is dit in detail na te gaan. Ook met aanwonenden is BENG! persoonlijk in gesprek gegaan over hun zorgen. Dit werd zeer gewaardeerd.

Alle instanties die iets van het plan moeten vinden zijn, zij het onder voorwaarden waaraan tegemoet gekomen zal worden bij de verdere voorbereiding en realisatie van het park, positief. Over de financiële participatie zijn veel vragen gesteld. Dit is begrijpelijk omdat dit in samenspraak met onze leden, pas nadat de vergunning verstrekt is, verder vormgegeven wordt.

Er is veel besproken, maar alles in een positieve setting. Daaraan ontlenen BHM Solar en BENG! veel vertrouwen dat de Raad zich op 22 december positief uitspreekt over de afgifte van een zogeheten ‘verklaring van geen bedenkingen’.

 

Vooruitblik

Wanneer de Raad zich positief uitspreekt volgt een tervisielegging en eventuele tweede ronde in College, Commissie en Raad, in maart. Hopelijk is de vergunning dan verstrekt en kunnen we de benodigde SDE++ subsidie gaan aanvragen.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerd nieuws